HomeOver Campus NobelhorstBasisschool Het Universum

Basisschool Het Universum

Wij willen een school zijn waar de mensen uit de wijk graag naar toe gaan en waar kinderen en ouders een fijne voor en na-schoolse en basisschooltijd hebben, waar respect is voor elkaar en er in gezamenlijkheid gebouwd wordt aan een plezierig, prettig en veilig schoolklimaat. De school wordt gezien als een school waarop kinderen, teamleden en studenten zichzelf kunnen ontplooien en ontwikkelen binnen hun mogelijkheden en is een bruisend hart van de wijk. Dit gebeurt door het aanbieden van goed onderwijs in een veilige sfeer, een breed naschools activiteiten aanbod dat aansluit bij de visie van de school en nascholingsactiviteiten voor het personeel, participanten en ouders van Sterrenschool Het Universum

Ons motto is:

Sterrenschool het Universum biedt onderwijs en opvang op maat.

Het uitgangspunt is dat kinderen hun talenten ontwikkelen en elk kind de ruimte krijgt om zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Talentontwikkeling, gepersonaliseerd leren met behulp van ICT, ontdekkend leren en plezier gaan hand in hand. Als het kind niet leert zoals wij lesgeven, moeten wij lesgeven zoals het kind leert. Het Universum is oneindig groot, daar valt altijd iets te ontdekken!

Kenmerken van Het Universum. Onze vijf sterren:

Vanuit het innoverend onderwijskundig concept kent Sterrenschool Het Universum een aantal fundamentele waarden, welke onder zijn gebracht  in 5 sterren:

  1. Basis taal, rekenen, lezen: De nadruk ligt op het taal-, reken-, en leesonderwijs. Kinderen ontwikkelen zich op cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch, creatief en muzikaal gebied.
  2. Maatwerk: Onderwijs als een gepersonaliseerde leerreis met ondersteuning d.m.v.. ICT. Het onderwijs is afgestemd op e leerling (niet de leerling past zich aan het onderwijs aan). Kinderen verschillen van elkaar in tempo, leerstijl, ontwikkelingsniveau en belangstelling.
  3. Flexibel: De ruime openingstijden van 07:00 tot 19:00 uur in samenwerking met de Kinderopvangorganisatie Sterrenrijk.
  4. Samen: Ouders, school en kind werken samen. Kinderen moeten we léren, leren met aandacht voor zelfbewustzijn, zelfstandig leren en samenwerken.
  5. Omgeving: Binding met de school en de buurt. Ieder kind is uniek en heeft unieke talenten. Kinderen leren beter vanuit motivatie, betrokkenheid en vanuit de leerstijl van het kind. Vanuit deze fundamentele waarden geven we vorm aan het onderwijs en het onderwijsaanbod voor alle leerlingen, voor ieder kind, met zijn of haar ’eigen-aardig-heden’.

Waar zijn we trots op:

De Sterrenschool is toegankelijk voor alle leerlingen van 0 t/m 12 jaar, ongeacht hun achtergrond, godsdienst en/of levensovertuiging. Universum is een afspiegeling van de maatschappij en in het bijzonder van de wijk. Sinds augustus 2015 bestaat de school uit de convenantpartners: ASG en Kinderopvangorganisatie Sterrenrijk. (onderwijs, peuterspeelzaal en opvang). Sterrenschool Het Universum biedt zodoende onderwijs, opvang, zorg, kunst & cultuur, sport en recreatie aan, voor zoveel mogelijk kinderen, ouders en andere inwoners van Nobelhorst . Het Universum kiest hierbij voor participatie in de wijk. De kracht van het concept Sterrenschool is de samenwerking tussen de verschillende instellingen en de programma's die op elkaar zijn afgestemd, ouderbetrokkenheid en naschoolse activiteiten gekoppeld aan de thema's/projecten. Het Universum is uitgegroeid tot een centraal punt in de wijk. Door de samenwerking met Prisma en ecologische basischool De Verwondering als kernpartners binnen Campus Nobelhorst borgen wij samen de mogelijkheden om in Nobelhorst de ontwikkeling van kinderen, het aanbod voor kinderen en buurtbewoners en de keuze voor ouders te verbreden. 

Peuter/kleuter onderbouw: Op het Universum werken we met een zgn. Peuter+ groep.   Door de start van de peuter- en kleutergroep wordt meegegaan met de ontwikkelingen die landelijk ingevoerd worden. De peuter/kleutergroep is bedoeld om kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar alvast kennis te laten maken met school. De kinderen worden op een evenwichtige manier bij bepaalde activiteiten samengevoegd. Dit betekent dat op de peuter- en kleutergroep een vaste pedagogisch medewerkster en een leerkracht staat. De kinderen zijn niet de gehele dag samen. Tijdens werkmomenten worden de werkgroepjes samengesteld.

Meer weten over Sterrenschool Het Universum?